DeDrontenaar.nl

Zondag, 12 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente steunt inwoners Biddinghuizen en Ketelhaven: „Zorg om hinder blijft”

Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten is van plan een bezwaarschrift te sturen tegen het zogenaamde ‘rijksinpassingsplan’ voor Windplan Groen. In de brief wordt vooral aandacht gevraagd voor de windmolens vlakbij Biddinghuizen en Ketelhaven. De gemeente vraagt de woonkernen zoveel mogelijk te ontzien.

Zoals bekend bestaan er in Biddinghuizen bezwaren tegen 4 windmolens van meer dan 200 meter hoog vlakbij de dorpskern. In Ketelhaven gaat het om één windmolen. Het rijksinpassingsplan ligt momenteel ter inzage en daartegen kunnen bezwaarschriften worden ingediend. B en W hebben een conceptbrief opgesteld, die de komende maand wordt behandeld in de gemeenteraad. Na goedkeuring gaat de brief op de bus.

Effecten op leefomgeving

„Wij zien dat er, met name in Ketelhaven en Biddinghuizen, vragen en zorgen zijn over de effecten van windplan Groen op de leefomgeving”, aldus B en W, „Slagschaduw, geluid, waarde van onroerend goed, veiligheid en turbineverlichting zijn daarbij de voornaamste onderwerpen.”

„Wij zien ook dat er vragen zijn over de afstand van de dichtstbij geplande windturbines tot de woonkernen. Het gevoel leeft dat wanneer deze afstand wordt verruimd, (kans op) hinder minder zal zijn”, schrijft het gemeentebestuur.

Wegnemen van zorgen

De gemeente Dronten heeft al eerder aandacht gevraagd voor beide dorpskernen. Dat verzoek wordt nu herhaald: „Wij vragen of Windkoepel Groen, met ondersteuning van het Ministerie van EZK, de dialoog met bezorgde inwoners voortzet en waar nodig intensiveert, met als doel het wegnemen van zorgen en onzekerheid.”

Windplan Groen