DeDrontenaar.nl

Zondag, 20 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Windplan Blauw moet alternatieven voor Swifterbos beter zichtbaar maken

Windplan Blauw moet alternatieven voor Swifterbos beter zichtbaar maken
Foto: Windplan Blauw
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT – Het milieueffectrapport (MER) voor Windplan Blauw laat zien dat er alternatieven zijn voor bijvoorbeeld de twee windmolens in het Swifterbos. De commissie MER vindt dat de vereniging Swifterwint en de NUON beter moet laten zien welke ruimte er is voor deze alternatieven.

De commissie MER geeft advies over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Deze commissie van deskundigen schrijft de rapporten niet en neemt geen besluiten over projecten als Windplan Blauw. In haar advies schrijft de commissie dat het rapport goede milieu-informatie biedt om afwegingen te kunnen maken.

Persbericht commissie MER:

Windvereniging SwifterwinT en Nuon Wind Development B.V. willen Windplan Blauw met 61 turbines en een totaal vermogen van 200 - 300 megawatt realiseren. Onderdeel van het project is verwijdering van 74 bestaande turbines. Het park ligt in het IJsselmeer en op land, nabij Swifterbant in de gemeenten Dronten en Lelystad.

Voordat de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het Rijksinpassingsplan en de vergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie MER. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Het rapport beschrijft maatregelen om nadelige gevolgen voor kwetsbare watervogels in het IJsselmeer te voorkomen (instellen rustgebied voor de fuut), om vleermuisslachtoffers te beperken (middels stilstandvoorziening) en mogelijkheden om nachtelijke lichthinder van het windpark al dan niet tegen te gaan. Ook blijkt aandacht voor de kuifeend nodig. In combinatie met bijvoorbeeld staandwantvisserij, kunnen namelijk teveel slachtoffers vallen onder deze eendensoort.

Het alternatievenonderzoek laat zien welke ruimte er is om (andere) milieuafwegingen te maken in de plaatsingszones in Flevoland, bijvoorbeeld bij het Swifterbos. De Commissie adviseert de resultaten van dit onderzoek wel beter in de samenvatting van het rapport te verwerken. De ministers hebben aangegeven dit advies op te volgen.

De Commissie concludeert dat er met het rapport goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken (milieu)afwegingen over Windplan Blauw.

Rapport